en_US
WETI
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
11/12 Gabriela Narutowicza Street, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Poland
Facebook
Gdansk University of Technology
Financial and Accounting Section 
druki do pobrania
WYNAGRODZENIA OSOBOWE

 • Wniosek o wypłatę zwiększonego wynagrodzenia w formie wynagrodzenia uzupełniającego finansowanego
  ze źródeł zewnętrznych
   
       
( wersja obowiązująca od 19.11.2012 r. )


WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - UMOWY O DZIEŁO, UMOWY ZLECENIAOd dnia 1 stycznia 2014 r. umowy należy zawierać po zalogowaniu do seti w zakładce: 
Umowy o dzieło/zlecenia

Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2014 r. do momentu zakończenia ich realizacji można korzystać z poniższych druków:

rachunek do umów              
protokół zdawczo-odbiorczy (do umowy o dzieło)               

oświadczenie do celów ubezpieczeń społecznych (do umów zlecenia)                
umowa o dzieło                   (wydruk dwustronny)
umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych                    (wydruk dwustronny)
umowa zlecenia                      (wydruk dwustronny)


Druki zgłoszeń ZUS
 • zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA       
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA     
 • zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych ZUS ZZA             


PODRÓŻE SŁUŻBOWE     (przepisy obowiązujące od 1.03.2013 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej


PODRÓŻE KRAJOWE

 • wniosek o wystawienie delegacji     
 • polecenie wyjazdu służbowego krajowego z rachunkiem kosztów podróży krajowej       
         (druk dwustronny)

Przydatne informacje

Diety krajowe
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30,00 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:
1) jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż 1 dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety (15,00 zł)
c) ponad 12 godzin - przysługuje 1 pełna dieta (30,00 zł)
2) jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż 1 dobę
a) za każdą niepełną rozpoczętą dobę do 8 godzin - przysługuje 50% diety  (15,00 zł)
b) za każdą niepełną rozpoczętą dobę ponad 8 godzin - przysługuje 1 pełna dieta (30,00 zł)

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety;
2) obiad - 50% diety;
3) kolacja - 25% diety.

Nocleg
Zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (600,00 zł)
Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (45,00 zł)

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej
20% diety (6,00 zł) za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży
lub
zwrot faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów komunikacji miejscowej

Stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego, którym odbyto podróż służbową (obowiązujące od 14.11.2007 r.)
- samochód o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł/km
- samochód o pojemności silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł/km
- motocykl - 0,2302 zł/km
- motorower - 0,1382 zł/km


PODRÓŻE ZAGRANICZNE

 • polecenie wyjazdu służbowego zagranicznego      (druk dwustronny)
 • rachunek kosztów podróży zagranicznej         (druk dwustronny)
 • wysokości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach  
Przydatne informacje

Diety
Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:


1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje 1 pełna dieta;
2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin - przysługuje 1 pełna dieta.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej wg powyższych zasad.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolacja - 30% diety.

Nocleg
Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wyokości 25% limitu.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca (kolejowego, autobusowego) / portu (lotniczego, morskiego) [tzw. dieta dojazdowa]
1 dieta w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.

Ryczałt na pokrycie dojazdów środkami komunikacji miejscowej
10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.


PISMA DO KWESTURY


 • pismo w sprawie opłaty za konferencję (krajową i zagraniczną)  
 • pismo w sprawie zapłaty za fakturę wystawioną w walucie obcej     
 • dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty (tzw. "blokada")  
Przydatne informacje

Dane Politechniki Gdańskiej do faktur:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93

W przypadku zakupów za granicą na fakturze musi się znajdować europejski numer VAT Politechniki Gdańskiej
(EU VAT No.: PL 5840203593), aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Numery kont bankowych Politechniki Gdańskiej

Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3
80-958 Gdańsk

SWIFT: WBKPPLPP

konto PLN - 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
                 (IBAN - PL41109010980000000009015569)
konto EUR - 36 1090 1098 0000 0001 2205 2184
                 (IBAN - PL36109010980000000122052184)
konto USD - 29 1090 1098 0000 0000 0903 3536
                 (IBAN - PL29109010980000000009033536)  

POZOSTAŁE
 • umowa dla studentów/doktorantów o nieodpłatne wykonanie zadania,  
 • wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy,     
 • wniosek o zaliczkę,    (druk dwustronny)
 • wniosek o otwarcie projektu (wersja obowiązująca od 12.06.2013 r.)          (druk dwustronny)
 • wniosek o otwarcie odrębnego rachunku bankowego   
OPIS DOKUMENTU FINANSOWEGO

wersja obowiązująca od 1.01.2013 r.

                 (druk dwustronny)        

printer friendly
Faculty Office - tel.: +48 58 347 2277, +48 58 347 1784, fax: +48 58 348 6373, e-mail:
Registrar's Office - extramural: +48 58 347 1935, PhD studies: +48 58 348 61 98, stationary I level: +48 58 348 6196, stationary II level: +48 58 348 6281, e-mail:
This site uses cookies. More information: here
Remarks and errors please submit to: Change to small size